Modifiering startkoppling GT550

Startkoppling, benämnd STARTER CLUTCH ASSY med partsnr 21200–34000, på modellerna J – K (1972 – 73) har ett konstruktionsfel som gör att startmotorn ”hackar”. Orsaken är de rullar som ska gripa tag i startdrevet och som inte håller utan havererar. I vissa fall havererar även startdrevet. Sent tillverkade modell M (1975) och senare har en modifierad startkoppling av “Borg-Warner” typ.

Nedanstående information är en översättning av Suzuki Service Bulletin #26

INFORMATION

För att öka livslängden på startkopplingen i GT550 maskinerna har utförandet ändrats från ett utförande med 3-rullar till en ”Borg-Warner” koppling.

01_koppling.jpg
GAMLA TYPEN  3-RULLAR (t.v.)      NYA TYPEN ”BORG-WARNER” (t.h.)
UTBYTBARHET

Den gamla och den nya typen av startkoppling kan endast bytas ut som en hel enhet. Ingående delar kan inte bytas mellan dom två varianterna.

DELAR OCH TILLGÄNGLIGHET

Startkoppling av typen med 3-rullar är inte längre tillgänglig som reservdel. Endast ingående komponenter som fortfarande används till andra modeller är tillgängliga. Dessa anges i listan här nedanför.

BESKRIVNING RESERVDELSNUMMER
Skruv, nav startkoppling 02121-08258
Tryckbricka kopplingskorg med drev 08211-22423
Rulle startkoppling 09261-15001
Fjäder startkoppling 09440-04015
Tryckstång, rulle startkoppling 12633-31000
Kopplingscentrum 21411-34000

*Den gamla typen av kopplingscentrum kommer att finnas tillgänglig till dess att nuvarande lager är uttömt.

Den nya startkopplingen av ”Borg-Warner” typ finns nu tillgänglig från reservdelsavdelningen. Reservdelsnummer för denna är 21200-34830. Dess ingående komponenter är också tillgängliga enligt listan nedan.

02_komplettkoppling.jpg
KOMPLETT START KOPPLING (21200-34830 ERSÄTTS UTAV 21200-34831)

REF. NUMMER BESKRIVNING RESERVDELS NUMMER
  Start koppling ”Borg-Warner” 21200-34830 (34831)
1. Kopplingscentrum 21411-34001
2. Tryckbricka 08211-22503
3. Nållager 09263-38005
*4. Kopplingskorg med drev 21200-34820 (34821)
5. Tryckbricka 09260-64001
6. Trycklager 09263-38003
7. Envägskoppling 12650-34020
8. Låsring envägskoppling 09381-71001
*9. Distans kopplingskorg med drev 21200-34820 (34821)
*10. Drev startkoppling 21200-34820 (34821)

OBS! Del nummer 2 (tryckbricka 08211-22503) ingår inte vid köp av den nya startkopplingen. Det är samma typ av bricka som i det gamla utförandet. Det är viktigt att tillse att denna flyttas över till den nya kopplingen.

Delarna 4, 9 och 10 levereras som en enhet i ett sammanspassat set. Detta förklaras under monteringsanvisning III.

FÖRÄNDRING AV INGÅENDE DELAR

Förändring av dom ingående delarna förklaras nedan.

03_delar.jpg

*Den nya typen av kopplingscentrum, endera den släta eller den ihåliga som synes ovan, kan användas med den gamla typen av kopplingskorg med drev, så länge en 3 mm bricka (09160-23005) monteras mellan standard tryckbrickan och navet såsom bilden nedan illustrerar.

04_bricka.jpg
*REVIDERAD

NÅLLAGER

Dimensionen på nållagret har ändrats såsom visas nedan.

05_lager.jpg
Enheter i mm.

Två nållager används i den nya typen av startkoppling, ett för kopplingskorgen med drev, och ett för startkopplingens drev.

Den gamla typen av startkoppling använde endast ett nållager, och det var till kopplingskorgen med drev.

Distans till det primärdrivna drevet

Distansen till kopplingskorgen med drev har förändrats i mått och proportioner enligt bilden nedan.

06_distans.jpg

Enheten primärdrivet drev

Kopplingskrog med drev har förändrats för att kunna sammanfogas med den nya envägs startkopplingen.

07_primarenhet.jpg

Drev Startkoppling

Utformningen och den inre diametern på startkopplingens drev har ändrats enligt bilden nedan.

08_drev.jpg

Reservdelar som inte visas har endera utgått ur sortimentet eller blivit tillagda till den nya startkopplingen.

Användande

Den nya typen av startkopplingsenhet har installerats i GT 550 motorer fr.o.m. motornummer GT550-63692 och framåt (sent tillverkade GT 550M och framåt).

Monteringsanvisningar

Vid utbyte av ingående komponenter i den nya typen av startkoppling, beakta följande råd.

I. Trycklager för kopplingskorgen med drev:

Vid installation av trycklagret, förvissa er om att sidan med smörjhålen är vända mot transmissionen när kopplingskorgen med drev monteras på växellådans ingående axel.

09_trycklager.jpg

II. Envägskopplingen:

Installationen av envägskopplingen skall utföras med flänssidan vänd mot transmissonen när kopplingskorgen med drev monteras på växellådans ingående axel.

10_envagskoppling.jpg

Om envägskopplingen monteras felaktigt kommer kopplingen inte att greppa in när startmotorn används. Om motorn sedan startas med kicken kommer startmotorn att skadas.

III. Startkopplingens drev:

Kopplingskorgen med drev, dess distans samt startkopplingens drev levereras som ett anpassat set (21200-34820). Av detta skäl är inte någon av dessa delar tillgängliga var för sig.

Vid behov måste således hela det anpassade setet bytas ut. Att blanda komponenter från olika startkopplingars enheter kan innebära problem vid monteringen eller förorsaka risk för förtida haveri i startsystemet.

IV. Nedan finner ni en bild föreställande startkopplingen monterad och installerad.

11_startkoppling.jpg
*Se monterings anvisningar. III

DIVERSE INFORMATION:

1. Då kopplingscentrums tryckbricka (08211-22503) inte ingår i startkopplingen, måste man förvissa sig om att den flyttas över och blir installerad.

2. Envägs startkopplingen är utsatt för föroreningar i växellådsoljan. Därför rekommenderas att växellådsoljan byts regelbundet i intervall på 350 mil. Samtidigt bör transmissionen sköljas med rengörings vätska el. dyl.

2012-10-16

Björn Ek